yoook -پروژه دانشجویی

با ما بروز باشید

اقتصادی

جدیدترین خبر های اقتصادی از بهترین خبرگزاری ها

سیاسی

جدیدترین خبر های سیاسی از بهترین خبرگزاری ها

اجتماعی

جدیدترین خبر های اجتماعی از بهترین خبرگزاری ها

ورزشی

جدیدترین خبرهای ورزشی از بهترین خبر گزاری ها

کلید نمره گذاری آزمون میلون MCMI-III (کلید نمره گذاری + پرسشنامه 175 سوالی + پاسخنامه + راهنمای پرسشنامه میلون 3) کلید نمره گذاری آزمون میلون MCMI-III (کلید نمره گذاری + پرسشنامه 175 سوالی + پاسخنامه + راهنمای پرسشنامه میلون 3)
کلید نمره گذاری آزمون میلون MCMI-III  کلید نمره گذاری آزمون میلون MCMI-III (کلید نمره گذاری + پرسشنامه 175 سوالی + پاسخنامه + راهنمای پرسشنامه میلون 3)پرسشنامه چند محوري باليني ميلون سه توسط ميلون در سال 1987 تهيه شده است. اين پرسشنامه داراي 175 سئوال است كه به صورت بلي و خير پاسخ داده مي شود. اين پرسشنامه براي افراد 18 سال و بالاتر طراحي شده است. پرسشنامه چند محوري باليني ميلون به منظور سنجش 10 اختلال شخصيت كه در سه خوشه (A,B,C) قرار دارند بكار مي رود. البته شاخص هاي ديگر نيز با استفاده از اين پرسشنامه مورد ارزيابي قرار مي گيرد. اما در اين مطالعه فقط از آيتم هايي كه خوشه B و آيتم هايي كه روايي را مي سنجند استفاده شد.تعداد سوالات:   175تعداد صفحات:    28 (کلید و پاسخنامه ) + 37 (پرسشنامه و راهنما)شامل: پرسشنامه و پاسخنامه +  نحوه نمره گذاری و راهنما + مولفه + روایی

مطالب مرتبط


مقاله در مورد سلول های بنیادین و رگ مصنوعی

مقاله در مورد سلول های بنیادین و رگ مصنوعی مقاله در مورد سلول های بنیادین و رگ مصنوعیتعداد صفحه:7فرمت پی دی افبخشی از مقاله:ﭘﯿﻮﻧﺪ در ﻟﻐﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮏ ﮔﯿﺎه را روي ﮔﯿﺎه دﯾﮕﺮ ﻃﻮري ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺪو ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻮش ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﺣﺎﺻﻞ از اﺗﺤﺎد آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ....-------------------------------
دانلود ماشین حساب در ویژوال بیسیک

دانلود ماشین حساب در ویژوال بیسیک سورس کد پروژه ماشین حساب در ویژوال بیسیک 6     -------------------------------
دانلود مقاله بهینه سازی اقتصادی و افزایش بازدهی سیستم های مهندسی زمین گرمایی پیشرفته

دانلود مقاله بهینه سازی اقتصادی و افزایش بازدهی سیستم های مهندسی زمین گرمایی پیشرفته        بخشی از مقاله: رشد جمعیت توام با مطالبه هر چه بیشتر انرژی ، تغییرات آب و هوایی و نتایج حاصله از آن بزرگترین چالشی است که ما در قرن حاضر با آن رو به رو هستیم. عمده ترین منبع کنونی تامین انرژی ، سوخت های فسیلی است که روند رو به کاهش این سوخت ها و آثار زیان بارشان بر روی محیط زیست باعث نگرانی جوامع بشری و پدیده ای به نام « بحران جهانی انرژی » گشته از این روی استفاده از انرژی های نو و پاک به عنوان منبع تولید توان الکتریکی امری انکارناپذیر است. با بهره گیری از سازوکار سیستم های مهندسی زمین گرمایی پیشرفته (EGS) می توان به یک منبع پایدار و پاک توام با بهای اقتصادی و بهینه برای تولید توان الکتریکی به صورت مستمر با کمترین میزان ریسک پذیری-------------------------------